EmeTerm

دستگاهی است که برای درمان حالت تهوع و استفراغ ناشی از موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد

تهوع و استفراغ ناشی از دارو ، مانند شیمی درمانی، بیهوشی عمومی و مورفین

تهوع و استفراغ ناشی از بیماری حرکت، مانند دریازدگی، ماشین زدگی، هنگام سوار شدن در هواپیما، استرس ناشی از ارتفاع و سرگیجه ناشی از واقعیت مجازی

تهوع و استفراغ ناشی از بارداری

دسته: