لگو شرکت Life Science
“BloodSTOP iX” مدت زمان خونریزی را کاهش داده و با فعال کردن مسیرهای طبیعی لختگی خون باعث تسریع روند انعقاد خون می شود.
محصولات

BloodSTOP iX