برگزاری اولین دوره آموزش انجمن رادیوتراپی
 
 
 
در پنج شنبه مورخ 1395/02/31 اولین کلاس آموزش انجمن رادیوتراپی ایران در محل شرکت واران پرتو درمان برای آموزش کانتورینگ سر و گردن در مورد بیماری نازوفارنکس برگزار شد . این کلاس با حضور 7 نفر از پزشکان متخصص ساعت 9 صبح با استادی آقای دکتر عصمتی و خانم دکتر مداح شروع شد و پس از توضیح مسائل تئوری به طور خلاصه نحوه کار با نرم افزار برای پزشکان متخصص توضیح داده شد و سپس متخصصان شروع به کانتور روی تصاویر مشخص شده توسط اساتید شدند و کلاس تا ساعت 13 ادامه داشت .
متخصصانی كه در اين دوره شركت نموده اند : 
 
اساتيد دوره :

جناب آقای دكتر عصمتی
سركار خانم دكتر مداح
 
متخصصان :

سركار خانم دكتر خوشبخت
جناب آقای دكتر كريمخانی
سركار خانم دكتر مهدوی
سركار خانم دكتر سيفی
سركار خانم دكتر كريمی
سركار خانم دكتر حاجيان