مدل دستگاه نصب شده : Clinac 600c/d

MLC و Portal Vision

طراحی درمان Eclipse

نرم افزار مدیریت درمان Aria

قابلیت درمان IMRT وDynamic IMRT

آدرس : تهران - ميدان تجريش بيــمارستان شهداي تجريش

تلفن : 9-22718000-021

سایت : http://shmc.sbmu.ac.ir

VisitorsVisitors1448