دیدار اسقف اعظم ارامنه با دو پزشک برجسته ایرانی

دیدار اسقف اعظم ارامنه با دو پزشک برجسته ایرانی

دیدار اسقف اعظم ارامنه با دو پزشک برجسته ایرانی

 

روزشنبه 8 آبان ماه اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان، خلیفه ارامنه تهران، دکتر محمد حجت پناه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و دکتر محمد شهرامی عضو هیأت مدیره و مدیر مالی شرکت واران پرتو درمان را به همراه آقای آرا شاه نظریان، مدیر داخلی روزنامه ارمنی زبان «آلیک»، به حضور پذیرفت؛

VisitorsVisitors1448