ورود دستگاه های انجمن ملی سرطان ایران و دانشگاه علوم پزشکی گراش به گمرک ایران

  

تعداد شش دستگاه شتابدهنده کمپانی واریان مدل های TrueBeam و VitalBeam متعلق به انجمن ملی سرطان ایران و دانشگاه علوم پزشکی گراش به گمرک ایران وارد شد.