در مرکز تیرازیس شیراز VitalBeam آغاز نصب دو دستگاه شتابدهنده واریان مدل