حضور شرکت واران پرتو درمان در دومین کنگره کلینیکال آنکولوژی

 

 

کنگره کلینیکال آنکولوژی به همت انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران به ریاست دکتر محمدرضا قوام نصیری از تاریخ بیست و دوم الی بیست و چهارم آذر 1396 در هتل المپیک تهران برگزار گردید که شرکت واران پرتو درمان نیز یکی از حاضرین در کنگره بود. در این همایش موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت:


• General Oncology 
• Gl Cancer
• Genitourinary Oncology
• Breast Cancer
• Metastasis
• Gynecology Oncology