اتمام نصب دستگاه شتاب دهنده واریان مدل وایتال بیم در بیمارستان افضلی پور کرمان