حضور شرکت واران پرتو درمان در سمینار تازه های بالینی و فیزیکی براکی تراپی 

 

 

 

اتاق جراحی - کراپ‌شده 

 

 اولین سمینار تازه های بالینی و فیزیک براکی تراپی به همت مرکز آموزشی درمانی بوعلی و همکاری انجمن های سرطان، رادیوتراپی انکولولوژی و انجمن فیزیک پزشکی ایران و همچنین، واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از ۴ تا ۶ مهر ماه ۹۶ در بیمارستان بوعلی تهران برگزار گردید.

     

شرکت واران پرتو درمان نیز در این سمینار حاضر گردید. از دیگر حاضران می توان به شرکت های مطلب کیش (Siemens)، آزاد طب درمان، کارسازان گستره سلامت نوین، سامان تابش امید و همچنین موسسه خیریه بهنام دهش ور و مرکز رادیوتراپی انکولوژی سینا نام برد.