بازدید ورنر دنک، مدیر فروش منطقه ای واریان از مرکز شهدای تجریش

 

 

 

 

آقایان ورنر دنک، مدیر فروش منطقه ای واریان و آقای مهندس بابک مهربانی مدیر بازرگانی و عضو هیئت مدیره شرکت واران پرتو درمان از مرکز رادیوتراپی بیمارستان شهدای تجریش بازدید به عمل آوردند.

شایان ذکر است تا به امروز قریب به دویست بیمار با دستگاه و نرم افزارهای مربوط به شرکت واریان تحت درمان IMRT قرار گرفته اند. بنا بر ارزیابی های کلینیکی صورت گرفته، عوارض درمان بسیار کم و پاسخ به درمان خوب گزارش گردیده است.