اتمام نصب و راه اندازی دستگاه شتاب دهنده خطی بنیاد خیریه کامرانی 

 

  

 

دستگاه مدل  CLINAC iX واریان آمریکا توسط شرکت واران پرتو درمان در مرکز گامانایف ایران متعلق به بنیاد خیریه کامرانی نصب و راه اندازی گردید.