تحویل دستگاه رادیوتراپی مرکز درمانی بیمارستان افضلی پور کرمان

 

 

 

 

دستگاه رادیوتراپی مدل  VitalBeam واریان آمریکا توسط شرکت واران پرتو درمان به مرکز درمانی بیمارستان افضلی پور کرمان تحویل داده شد.